การจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป
(SIT Training)หลักสูตรที่จะเปิดอบรม :


      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ SIT มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และเทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบเครือข่าย โดยศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Research Center: ESRC) เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การวิจัย การออกแบบ การปรับปรุง และพัฒนาระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณาจารย์ของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ

      SIT มีประสบการณ์การอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง นอกจากนี้ทาง SIT ยังเป็น IBM Centre of Excellent ซึ่งเป็นศูนย์จัดการสอบ IBM Certificate ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สอบผ่านได้ มากกว่า 150 คน" ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ "

Feedback that we got : )

  • "เข้าใจง่าย ชัดเจน ละเอียดดี"
  • "สอนได้เข้าใจดีมาก"
  • "สอนอย่างเป็นขั้นตอนได้ดีมาก"
  • "วิทยากรมีความสามารถ"