งานที่ปรึกษาเฉพาะด้าน


ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารศูนย์เก็บเอกสารให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหลัก กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (TOR) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง การดำเนินการประกวดราคา การดูแลการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร กรมศุลกากร
โครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2546 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจ้างที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2545 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจ้างเหมาทำรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อใช้ประกอบการเปิดประมูลโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานคอมพิวเตอร์ สารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โครงการจ้างเหมาทำรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อใช้ประกอบการเปิดประมูลโครงการจัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลทั่วประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน