Term and Condition


เงื่อนไขการสมัครอบรม

ผู้สมัครอบรมกับ SIT Training กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่าน

- SIT Training ขอสงวนสิทธิในการบันทึก ภาพ เสียง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หากผู้เข้ารับการอบรมกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม

- ผู้สมัครอบรมต้องนำหลักฐานการชำระเงินตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันอบรมวันแรก พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกวันที่เข้ารับการอบรม

- SIT Training ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ SIT Training เห็นสมควร รวมทั้ง SIT Training ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรม และ/หรือ กำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ SIT Training จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำการแจ้งโอนสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการอบรม

- การกรอกใบสมัครเข้ามาในระบบ แต่ยังมิได้ชำระเงิน จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้สำรองที่นั่งในการอบรม ทั้งนี้ SIT Training จะให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครและชำระเข้ามาก่อน

- การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก SIT Training เท่านั้น

- ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ SIT Training จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SIT Training

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ SIT Training จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

- ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครอบรม ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

- ผู้สมัครยินยอมให้ SIT Training ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเข้าอบรม ซึ่งหาก SIT Training ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและ/หรือเป็นเท็จ SIT Training มีสิทธิในการยกเลิกการสมัครอบรมได้

- ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ SIT Training จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ SIT Training

- การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก SIT Training เท่านั้น

- เมื่อผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ SIT Training ทาง e-mail และ/หรือสื่ออื่นๆ ที่ SIT Training เห็นสมควร ทั้งนี้ SIT Training ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail SIT Training ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


"กรุณาศึกษา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ให้ระเอียด"


Decline Accept