งานศึกษาวิจัย


ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำรวจ จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูลสำหรับการให้บริการและควบคุมกำกับดูแลด้านการเงินและบัญชีตลอดวงจรชีวิตของบุคลากรภาครัฐให้กับกรมบัญชีกลางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ระยะที่ 1 กรมบัญชีกลาง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านที่ราชพัสดุเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจพัฒนาที่ราชพัสดุและหารายได้เข้ารัฐ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลของการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับหน่วยงานที่ด่านพรมแดน กรมการขนส่งทางบก
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจในประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบ Call Center ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Call Center สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) สำหรับมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI โครงการสนับสนุนบริษัทเอกชนพัฒนามาตรฐาน CMMI สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)