งานจัดทำแผนแม่บท


ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2553-2556 สำนักงานอัยการสูงสุด
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบังคับคดี พ.ศ. 2553-2556 กรมบังคับคดี
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2552 โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2551 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2551 โรงงานยาสูบ
โครงการที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2550-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2547-2550 กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ระบบคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการประเมินผลแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1 (2543-2546) และจัดทำแผนเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ฉบับที่ 2 (2547-2549) สำนักงานประกันสังคม
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2547-2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์