งานบริการด้านไอซีที


ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2552 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2552 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2550 โรงงานยาสูบ
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2550 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2549 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ต่อเนื่อง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพ.ศ. 2548 สำนักงานประกันสังคม
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2547 สำนักงานประกันสังคม